Priser inkl. moms
Till kassan
Kundvagn
Antal varor 0 st
Summa 0,00 kr

Köpvillkor

Köpvillkor för barnverksamheter, förskolor, skolor, kommuner & företag


1. Tillämplighet
Dessa allmänna leveransbestämmelser tillämpas mellan Kund och Timein vid leverans av produkter beställda ur Timeins vid var tid gällande produktsortiment. Om Kund är att anse som konsument enligt Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och bestämmelser i dessa allmänna leveransbestämmelser i det enskilda fallet strider mot någon tvingande bestämmelse i Konsumentköplagen eller Produktansvarslagen (SFS 1992:18), skall sistnämnda lagar ha företräde.

2. Sortiment
I Timeins produktsortiment finns lagervaror och beställningsvaror i enlighet med vad som framgår av den vid var tid aktuella produktkatalogen. Produktkatalogen uppdateras löpande och finns tillgänglig i elektronisk form på Timeins hemsida, www.timein.se. Produktsortimentet kan av olika skäl förändras, och enskilda produkter kan vara tillfälligt ur lager eller tas ur sortimentet. Vid order av lagervara som är slut i lager leveransbevakar Timein, och varan levereras snarast möjligt. Vid leverans av sådan restorder, som utgör del av en beställning, utgår inte fraktkostnad eller expeditionskostnad för Kund.

3. Order och leverans
Timein kommer som regel tillställa Kund en orderbekräftelse per e-post och som anger planerade leveranstider i den mån nedan angivna leveranstider inte kan hållas. Timein må frångå sin rutin att skicka skriftlig orderbekräftelse i förekommande fall, dels mot Kund som inte  uppgivit e-postadress, dels för leveranser av mindre värde, samt gentemot Kund som är känd sedan tidigare av Timein, i första hand beträffande lagervara. Beställning expedieras normalt samma dag. Leverans sker snarast möjligt och som regel inom 2 – 4 arbetsdagar från orderbekräftelse eller i avsaknad av sådan då beställning mottagits. För beställningsvara sker leverans som regel inom 4 – 6 veckor från orderbekräftelse. Timein förbehåller sig rätten att vid särskilt stora leveranser samt under högsäsong tillämpa längre leveranstider än ovan angivna. Vid specialbeställning av vara, som i förekommande fall anpassas särskilt efter Kunds behov, gäller den leveranstid som vid varje sådant fall särskilt överenskoms. Som leverensvillkor gäller när annat inte uttryckligen avtalats Incoterms Ex Works, Finnögatan, Linköping.

4. Fraktkostnad
Priser angivna i Timeins prislista är angivna exklusive mervärdesskatt samt exklusive kostnad
för eventuell frakt/transport och därtill hörande eventuell transportförsäkring. Vid beställning av varor där ordern understiger sammanlagt 500 kr (exklusive mervärdesskatt) debiteras utöver eventuell fraktkostnaden en expeditionsavgift om 100 kr.

5. Leveranskontroll och reklamation
Kunden skall besiktigas mottaget gods vid leverans tillsammans med speditör. Både leveransens skick, antal kollin och dess innehåll skall kontrolleras och eventuella avvikelser skall reklameras till speditör. Reklamation skall därutöver alltid göras skriftligen, per brev eller e-post till:

Timein AB Kundtjänst
Box 1136
581 11 Linköping
e-post: info@timein.se

Alla reklamationer av skadade varor eller felaktig leverans skall göras snarast, eller inom skälig tid efter att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Som skälig tid anses normalt 8 dagar efter leverans.

6. Leveranstid och försening
Finner Timein att leverans sannolikt inte kan ske i rätt tid, kommer Timein meddela Kunden detta vid större förseningar, samt om möjligt, meddela när leverans kan komma att ske.

7. Pris
Pris utgår per beställningsdag enligt den vid var tid gällande prislistan. Samtliga priser är nettopriser och anges således utan tillkommande mervärdesskatt och kostnader för frakt/transport. Expeditionsavgift tillkommer i förekommande fall. Timein förbehåller sig rätten att ändra priser efter omständigheter som Timein inte kan påverka, t.ex väsentligt ändrade råvarupriser eller valutakursändringar. 

8. Betalning
Betalning sker enligt faktura med 20 dagars förfallotid. Faktura skickas till angiven faktureringsadress. Vid försenad betalning av förfallen faktura utgår dröjsmålsränta med 9,5 procentenheter per år jämte påminnelseavgift om 100 kr. Timein förbehåller sig rätten att för enskild leverans begära förskottsbetalning eller säkerhet för betalning, som t.ex vid större beställningar och vid nya kunder. Privatpersoner betalar alltid via postförskott eller i förskott. För outlöst postförskottspaket debiteras kunden 150 kr, exkl mervärdesskatt. 

9. Garanti
Timein lämnar ett (1) års garanti för material – och fabrikationsfel. Garantin gäller endast i den mån Kunden nyttjat varan på normalt sätt. Fakturan gäller som garantisedel. Vid åberopande av garantin skall fakturanummer alltid uppges.

10. Ansvar
Är varan felaktig och beror det inte på Kunden eller något förhållande på dennes sida, skall Timein, i den mån det är möjligt, avhjälpa felet. Om avhjälpande inte kan ske skall ny leverans ske på Timeins bekostnad. Kunden får inte åberopa att varan är felaktig, om denne inte i rätt tid reklamerat i enlighet med detta avtal. Vid försenad leverans, som inte beror på Kunden eller något förhållande på dennes sida, äger Kunden rätt att begära fullgörelse. Timein är dock inte skyldig att fullgöra köpet, om det föreligger ett hinder som Timein inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till Kundens intresse av fullgörelse. Vid försening som uppgår till mer än åtta (8) veckor efter beräknad leverans äger Kunden rätt att häva köpet. Kunden har inte rätt till annan påföljd vid fel eller försening än vad som häri anges. Vid hävning av köpet återbetalas till Kunden vad denne erlagt i köpeskilling jämte andra direkta verifierade kostnader såsom för frakt och lagring och motsvarande som uppstått som en följd av köpet. Timein har dock inte någon skyldighet därutöver att utge skadestånd vare sig för direkt eller indirekt skada eller följdskada av vad slag det må vara.

11. Retur
Retur av felaktig vara skall alltid godkännas i förväg av Timein. Vid retur skall alltid följesedel eller referenssedel bifogas. Kostnaden för returen skall bäras av Timein och kreditering sker med 100 %. Vid retur av felfritt gods skall retur ske efter godkännande av Timein, samt i originalförpackningen och på Kundens bekostnad. Kreditering sker avseende lagervara med 80 % och avseende beställningsvara med 60 %. Retur av felfria specialbeställda varor medges ej. Varor som skadas i returtransport krediteras ej. Retur skall ske till:

Timein AB
Norra Stånggatan 7
582 73 Linköping

12. Force majeure
Omständighet som parterna inte kan råda över och som medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande utgör befrielsegrund. Såsom befrielsegrund anses bland annat krig, mobilisering, eldsvåda, arbetskonflikt, handels- och valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller fel eller försening i leverans från underleverantör. Part skall utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten om sådan omständighet som avses ovan uppstått. Om sådan befrielsegrund fortgår under längre tid än tre (3) månader äger part rätt att häva beställningen utan påföljd för endera part.

13. Tvister
Tvister med anledning av Timeins försäljning av varor enligt dessa allmänna villkor skall avgöras enligt svensk lag och prövas exklusivt av svensk domstol med Linköpings tingsrätt som första instans.

14. Tryckt i katalogen
Timein förbehåller sig rätten att ändra leverantörer, priser, förpackningsstorlekar och färger på produkter i katalogen vid omständigheter som Timein inte kan påverka. Timein reserverar sig för eventuella tryckfel och utsålda varor. 

Timein AB 
Box 1136
581 11 Linköping

Besöksadress: Norra Stånggatan 7, 582 73 Linköping
Tele: 013-12 22 20
E-post: info@timein.se

Nyheter

2012-08-02

Exempel nyhet 1

Här kan du lägga upp nyheter kontinuerligt som är knutet till ert företag eller produkter.
2012-08-02

Exempel nyhet 2

Det är publiceringsdatumet som styr vilken nyhet som hamnar överst, nyast kommer först.
Erbjudanden
En produktkategori som ni gärna vill ska få extra exponering.
Produktkategorin kan innehålla rabatterade eller nya varor till exempel.
För att komma till kategorin direkt via erbjudandet kan dem klicka på den här länken.
Senast inlagda produkter
4641120
Kluriga Kuben mini svart
3.790,00 kr
4641121_7
Kluriga kuben mini blå
3.790,00 kr
4641135
Ordna färger
2.190,00 kr